Työelämä murroksessa – muuttuvat arvot, muuttuva työelämä
8.3.2013

Työelämä murroksessa – muuttuvat arvot, muuttuva työelämä

Havis Amandan Nuorkauppakamari julkaisi 7.2.2013 avoimen verkkokyselyn, jossa kartoitettiin suhtautumista työelämän muutoksiin, vallitsevia arvoja sekä niiden merkitystä työelämässä. Tänään, Kansainvälisenä naistenpäivänä, 8.3.2013 julkaisemme kyselyssä saatuja vastauksia.

 
Maailma kohtaa nyt yhtäaikaisesti monenlaisia muutoksia, jotka linkittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Muutoksia tapahtuu niin taloudessa, yhteiskunnassa, arvoissa, kulutustottumuksissa kuin työelämässä ja niiden vaikutukset heijastuvat jokaisen elämään ja näkyvät myös kyselyn tuloksissa. Kyselyyn on vastannut 244 henkilöä, joista 88 % on naisia ja 12 % miehiä. Vastauksissa epävarmuus näkyy huolena jaksamisesta, yksilöön kohdistuvien vaatimusten kasvamisesta ja vastuullisuudesta. Kuitenkin muutokset koetaan ensisijaisesti osittain pakollisena mutta positiivisena mahdollisuuksien tulevaisuutena.


Arvojen selkeään kärkeen nousevat läheiset ja rakkaus sekä terveys. Kolmanneksi nousee onnellisuus mutta lähes samalle tasolle pääsee uudistuminen ja uuden oppiminen. Jälkimmäinen nousee onnellisuuden ohi kolmannelle sijalle ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. Kehittymistä ja oppimista on korostettu tärkeänä kyvykkyytenä työelämässä jo pitkään ja tulosten perusteella voidaan sanoa, että uudistuminen on tärkeää myös yksilötasolla henkilökohtaisessa elämässä.

Työnantajia arvioidaan enenevissä määrin arvojen perusteella. Suurin osa vastanneista kokee, että yrityksen arvot vastaavat ainakin osin omia arvoja ja myös näkyvät organisaation päivittäisessä tekemisessä. Arvojen yhteensopivuuden tärkeys korostuu ylimpään johtoon kuuluvilla sekä yrittäjillä. Naiset ovat paremmin tietoisia työnantajansa arvoista ja etenkin heille arvojen epäsopivuus aiheuttaa arvoristiriitoja.

Vaikka työelämän muutokset saavat mediassa useimmiten negatiivisen sävyn, 38 % vastaajista kokee muutoksen hyvänä ja suhtautuu omaan tulevaisuuteensa luottavaisesti. Samalla 24 % on sitä mieltä, että yritysten pitäisi ottaa enemmän vastuuta työntekijöistään ja 19 % kokee epävarmuuden ja jatkuvat muutokset stressaavana. Muutoksissa nähdään erityisesti mahdollisuuksia; työnkuva monipuolistuu ja valittavissa on uusia uramahdollisuuksia. Ehkä hieman yllättäen positiivisena asiana nähdään myös osaamisen ja ammattitaidon arvostamisen kasvu. Sen sijaan huolta aiheuttavat muun muassa odotukset työuran pidentämisestä. 42 % tekee mielellään töitä niin pitkään kuin terveys sallii mutta vastaajat pohtivat miten työuran pidentäminen onnistuu kun pätkätyöt lisääntyvät ja nuorten ja 45+ -vuotiainen työnsaanti on hankaloitunut.

Arvot ja muutoksien vaativuus näyttävät heijastuvan menestyksen mittareissa. 35 % vastaajista on sitä mieltä, että menestymisen tunne saavutetaan parhaiten löytämällä tasapaino työn ja perheen/vapaa-ajan välillä. Vain 4 %:lle vastaajista menestyminen tarkoittaa uralla etenemistä.

Kyselyn tuloksia tiivistää hyvin tämä vastaajan kommentti:

Enemmissä määrin vaaditaan yksilön omaa vastuuta. Toisaalta se tuo epävarmuutta ja jatkuva itsensä kehittäminen ja kouluttaminen on raskasta. Mutta toisaalta se laittaa todella pohtimaan mitä itse työuraltaan haluaa ja muutenkin elämässä. Uskon tämän olevan hyödyksi niin yksilöille kuin yritykselle, kuten myös yhteiskunnalle yleisesti.

Havis Amandan Nuorkauppakamari kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita!

Hyvää naistenpäivää!


Lisätietoja antavat:

Lotta Soini Sanna Toppari
Puheenjohtaja Tiedottaja
pres@havisamanda.com lio@havisamanda.com